Skip to main content
Ještě jste si žádnou nabídku neuložili.

Podmínky používání

Přijetí podmínek používání

Vítáme tě na webových stránkách společnosti Inter IKEA Systems B.V. (dále jen „společnost“ nebo „my“). Následující smluvní podmínky (společně s dalšími dokumenty, na něž se v nich odkazuje) (souhrnně dále jen tyto „podmínky používání“) se týkají používání stránek franchisor.ikea. com (dále jen „webové stránky“) včetně veškerého obsahu, funkcí a služeb nabízených na těchto webových stránkách nebo jejich prostřednictvím.

Než tyto webové stránky začneš používat, pečlivě si přečti tyto podmínky používání.

Použitím těchto webových stránek přijímáš tyto podmínky používání začleněné formou odkazu a zavazuješ se je dodržovat. Jestliže s těmito podmínkami používání nebo se Zásadami ochrany osobních údajů nesouhlasíš, tyto webové stránky musíš opustit.

Změny podmínek používání

Tyto podmínky používání můžeme čas od času podle vlastního výhradního uvážení revidovat a aktualizovat. Proto ti doporučujeme tuto stránku průběžně navštěvovat, aby ti případné změny neunikly. Pokud tyto webové stránky budeš používat po zveřejnění revidovaných podmínek používání, bude se mít za to, že změny přijímáš a že s nimi souhlasíš.

Přístup na webové stránky a zabezpečení účtu

Vyhrazujeme si právo tyto webové stránky a veškeré služby a materiály na nich poskytované stáhnout nebo upravit, a to podle svého výhradního uvážení a bez předchozího upozornění. Pokud budou některé nebo všechny části těchto webových stránek (z jakéhokoli důvodu) kdykoli a po jakkoli dlouhou dobu nedostupné, neponeseme za to žádnou právní odpovědnost. Čas od času můžeme omezit přístup k těmto webovým stránkám (jako celku nebo k některým jejich částem) – pro uživatele včetně registrovaných uživatelů.

Za realizaci všech kroků nezbytných pro to, abys k těmto webovým stránkám měl/a přístup, neseš odpovědnost ty.

Dále máš povinnost zajistit, aby všichni, kdo s těmito webovými stránkami pracují prostřednictvím tvého internetového připojení, znali a dodržovali tyto podmínky používání.

Práva duševního vlastnictví

Tyto webové stránky, všechen jejich obsah a všechny jejich prvky a funkce (včetně mimo jiné veškerých informací, softwaru, textů, prezentací, obrázků, videí a zvukových nahrávek a jejich designu, výběru a uspořádání) jsou: (1) majetkem společnosti, jejích poskytovatelů licence, jiných společností divize Inter IKEA nebo jiných poskytovatelů těchto materiálů; a (2) chráněny nizozemskými a mezinárodními předpisy o autorských právech, ochranných známkách, patentech, obchodních tajemstvích a jinými zákony na ochranu práv duševního vlastnictví či vlastnických práv.

Webové stránky můžeš používat pouze pro osobní, nekomerční účely. Žádné materiály zveřejněné na našich webových stránkách nesmíš kopírovat, upravovat, veřejně vystavovat, veřejně předvádět, znovu zveřejňovat, stahovat, ukládat ani přenášet a na základě žádných z těchto materiálů nesmíš vytvářet odvozená díla. Můžeš pouze:

 • dočasně ukládat kopie těchto materiálů do paměti RAM svého počítače;
 • ukládat soubory, které tvůj webový prohlížeč automaticky ukládá do mezipaměti za účelem zvýšení kvality zobrazení;
 • vytisknout přiměřený počet stránek z webových stránek pro povolené použití.

Nesmíš:

 • upravovat kopie jakýchkoli materiálů z těchto webových stránek;
 • používat jakékoli ilustrace, fotografie, videonahrávky a zvukové nahrávky či grafické prvky samostatně, bez doprovodného textu;
 • mazat z kopií materiálů z těchto webových stránek prohlášení o autorských právech, ochranných známkách či jiných vlastnických právech ani tato prohlášení upravovat.

Žádnou část těchto webových stránek, přístup k těmto webovým stránkám ani používání těchto webových stránek a služeb či materiálů dostupných prostřednictvím těchto webových stránek nesmíš reprodukovat, prodávat ani využívat pro komerční účely.

Pokud jakoukoli část těchto webových stránek vytiskneš, zkopíruješ, upravíš, stáhneš nebo jinak použiješ v rozporu s podmínkami používání, okamžitě pozbudeš práva tyto webové stránky používat a musíš buď vrátit, nebo zničit veškeré kopie materiálů, které jsi pořídil/a. Žádná práva ani nároky k těmto webovým stránkám a jejich obsahu nepřechází na tebe. Všechna práva, která nejsou výslovně udělena, si vyhrazuje společnost. Jakékoli použití webových stránek způsobem, který v těchto podmínkách používání není výslovně povolen, je porušením těchto podmínek a může být porušením zákonů o autorských právech či ochranných známkách a jiných předpisů.

Ochranné známky společnosti

Název společnosti, název „IKEA” a všechny související názvy, loga, názvy výrobků a služeb, designy a slogany jsou ochranné známky společnosti Inter IKEA Systems B.V. Tyto známky nesmíš používat bez předchozího písemného svolení společnosti Inter IKEA Systems B.V. Všechny ostatní názvy, značky a známky se používají pouze pro účely identifikace a jsou ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Zakázané způsoby použití

Webové stránky smíš používat pouze k zákonným účelům a v souladu s těmito podmínkami používání. Webové stránky se nesmí používat, jak je popsáno níže:

 • způsobem, který je v rozporu s jakýmikoli platnými místními nebo mezinárodními zákony a nařízeními;
 • za účelem šíření či zajištění odesílání jakéhokoli reklamního či propagačního materiálu, včetně mimo jiné „nevyžádané pošty“, „řetězových dopisů“ či „spamu“ nebo jiných podobných výzev;
 • k vydávání se nebo pokusům o vydávání se za společnost nebo zaměstnance společnosti, jiného uživatele nebo jinou fyzickou či právnickou osobu (včetně mimo jiné používání e-mailových adres či uživatelských jmen spojených s výše uvedenými subjekty);
 • k jakýmkoli jiným činnostem, které omezují nebo blokují používání či plné využívání webových stránek jinými uživateli nebo které podle našeho mínění mohou poškodit společnost (včetně jejích přidružených subjektů) či uživatele webových stránek nebo je vystavit riziku právních důsledků.

Uživatelé webových stránek dále nesmí:

 • webové stránky používat způsobem, který by webové stránky mohl vyřadit z provozu, přetížit, zničit či poškodit nebo který by mohl narušit používání webových stránek jinými subjekty, mimo jiné omezit jejich schopnost provádět prostřednictvím webových stránek činnosti v reálném čase;
 • používat v souvislosti s webovými stránkami roboty, pavouky a jiné automatické procesy, prostředky a zařízení, a to pro jakýkoli účel, mimo jiné k monitorování či kopírování materiálů zveřejněných na webových stránkách;
 • monitorovat a kopírovat materiály zveřejněné na webových stránkách ručními procesy pro jakýkoli nepovolený účel bez předchozího písemného svolení;
 • používat zařízení, software či rutiny, které narušují řádné fungování webových stránek;
 • vnášet viry, trojské koně, červy, logické bomby či jiné materiály, které jsou škodlivé nebo technologicky poškozující;
 • pokoušet se o nepovolený přístup k jakékoli části webových stránek, k serveru, na němž jsou webové stránky uloženy, a k jakýmkoli serverům, počítačům či databázím propojeným s webovými stránkami a o jejich zničení, poškození nebo narušení jejich chodu;
 • napadat webové stránky formou útoku na dostupnost služby nebo distribuovaného útoku na dostupnost služby;
 • pokoušet se jakkoli jinak narušovat řádný provoz webových stránek.

Monitorování a vymáhání dodržování podmínek, ukončení přístupu

Máme právo:

 • v případě nezákonného či nepovoleného používání webových stránek podniknout patřičné právní kroky, mimo jiné věc předat orgánům vymáhání práva;
 • z jakéhokoli důvodu i bez udání důvodu ukončit tvůj přístup k některým nebo všem částem webových stránek, mimo jiné z důvodu porušení těchto podmínek používání.

Aniž by tím bylo dotčeno výše uvedené, máme právo plně spolupracovat s veškerými orgány vymáhání práva a také na základě soudního příkazu, který nás žádá nebo nám nařizuje, abychom prozradili totožnosti kohokoli, kdo na webových stránkách nebo jejich prostřednictvím zveřejňuje materiály. Zavazuješ se, že pokud v návaznosti na jakékoli kroky, které společnost provede v průběhu monitorování a vymáhání dodržování podmínek nebo v jejich důsledku, vzniknou jakékoli nároky, vzdáš se práva na plnění a společnost odškodníš.

Spoléhání se na zveřejněné informace

Informace prezentované na webových stránkách nebo jejich prostřednictvím se zveřejňují pouze pro obecně informativní účely. Nezaručujeme jejich přesnost, úplnost ani využitelnost. Pokud se na tyto informace budeš spoléhat, bude to výhradně na tvé vlastní riziko.

Změny webových stránek

Webové stránky můžeme čas od času aktualizovat, ale jejich obsah nemusí být vždy kompletní a aktuální. Materiály zveřejněné na webové stránce mohou být v kteroukoli chvíli zastaralé a my nejsme povinni je aktualizovat. Webové stránky můžeme kdykoli a bez předchozího upozornění změnit. Přístup k webovým stránkám (některým nebo všem jejich částem) můžeme dočasně pozastavit nebo zrušit na neurčitou dobu.

Informace o tobě a tvých návštěvách na webových stránkách

Veškeré údaje, které na těchto webových stránkách shromažďujeme, podléhají našim Zásadám ochrany osobních údajů. Používáním webových stránek vyjadřuješ souhlas s veškerými kroky, které v souvislosti s tvými údaji učiníme v souladu se zásadami ochrany osobních údajů. Prohlašuješ, že všechny údaje, které uvádíš, jsou přesné.

Odkazování na webové stránky

Na naši domovskou stránku (franchisor.IKEA.com) můžeš odkazovat, ovšem pouze spravedlivým, zákonným způsobem, který nepoškozuje ani nevyužívá naši dobrou pověst. Odkaz nesmíš uvádět způsobem, který by naznačoval jakoukoli formu partnerství, schválení či podpory z naší strany, pokud skutečně neexistuje. Odkaz nesmíš zřizovat z žádného webu, který nevlastníš. Webové stránky nesmí být vloženy na jiný web a bez výslovného písemného souhlasu společnosti je zakázáno také uvádět odkaz na jinou část webových stránek, než je domovská stránka.

Zavazuješ se, že s námi budeš spolupracovat a případné nepovolené vložení webových stránek či odkazování na ně nám pomůžeš okamžitě zastavit.

Vyhrazujeme si právo kdykoli bez předchozího upozornění odejmout povolení k odkazování na webové stránky.

Odkazy na webových stránkách

Pokud se na webových stránkách uvádějí odkazy na jiné weby a zdroje poskytované třetími stranami, je to pouze pro pohodlí uživatelů. Může jít mimo jiné o odkazy obsažené v reklamách, například mimo jiné o bannerové reklamy a sponzorované odkazy. Nad obsahem těchto webů nebo zdrojů nemáme žádnou kontrolu a nepřijímáme žádnou odpovědnost ani za tyto weby a zdroje, ani za případné ztráty či škody, jež mohou vzniknout v důsledku jejich používání. Pokud se rozhodneš použít weby třetích stran, na které se na těchto webových stránkách odkazuje, děláš to výhradně na své vlastní riziko a podle podmínek používání příslušných webů.

Geografická omezení

Společnost sídlí v Nizozemsku. Návštěva těchto webových stránek některými osobami nebo v některých zemích nemusí být legální. Pokud webové stránky navštěvuješ mimo Nizozemsko, děláš to z vlastní iniciativy a neseš odpovědnost za dodržování místních zákonů.

Vyloučení záruk

Bereš na vědomí, že nemůžeme garantovat ani zaručit, že soubory, jež jsou k dispozici ke stažení z internetu nebo těchto webových stránek, neobsahují viry ani jiný škodlivý kód. Tvou povinností je nasadit postupy a kontrolní opatření, jež v odpovídající míře vyhovují tvým konkrétním požadavkům na antivirovou ochranu a přesnost vstupních a výstupních dat, a nástroj pro obnovu případných ztracených dat, který existuje mimo webové stránky. Neponeseme žádnou právní odpovědnost za jakékoli ztráty či škody způsobené distribuovaným útokem na dostupnost služby, viry nebo jinými technologicky poškozujícími materiály, které mohou napadnout tvé počítačové vybavení, počítačové programy, data nebo jiné proprietární materiály v důsledku používání webových stránek nebo jakýchkoli služeb či položek získaných prostřednictvím webových stránek nebo stažení jakýchkoli materiálů zveřejněných na těchto webových stránkách nebo na jakémkoli webu, na nějž se na těchto webových stránkách odkazuje. Webové stránky, jejich obsah a veškeré služby či položky získané prostřednictvím webových stránek používáš na vlastní riziko. Webové stránky, jejich obsah a veškeré služby či položky získané prostřednictvím webových stránek se poskytují „jak stojí a leží“ a „jak jsou k dispozici“, bez záruk jakéhokoli druhu, ať už výslovných, nebo předpokládaných. Společnost ani žádná osoba se společností spojená neposkytuje žádná ujištění ani záruky ohledně kompletnosti, bezpečnosti, spolehlivosti, kvality, přesnosti a dostupnosti webových stránek. Aniž by tím bylo dotčeno výše uvedené, ani společnost, ani žádná osoba s ní spojená neprohlašuje a nezaručuje, že webové stránky, jejich obsah a služby či položky získané prostřednictvím webových stránek budou přesné, spolehlivé, prosté chyb a dostupné bez přerušování, že se případné závady budou odstraňovat, že naše webové stránky nebo server, prostřednictvím něhož se poskytují, nebudou obsahovat viry či jiné škodlivé prvky ani že webové stránky a služby či položky získané prostřednictvím webových stránek budou v jakémkoli jiném smyslu odpovídat tvým potřebám a očekáváním.

Společnost tímto odmítá záruky jakéhokoli druhu, ať už výslovné, nebo předpokládané, vyplývající ze zákona či jiné, včetně kromě jiného záruk obchodovatelnosti, neporušování práv třetích stran a vhodnosti pro konkrétní účel. Výše uvedené nemá vliv na záruky, které podle platných zákonů nelze vyloučit či omezit.

Omezení odpovědnosti za škody

Společnost, její přidružené subjekty ani její poskytovatelé licencí, poskytovatelé služeb, zaměstnanci, zástupci, výkonní pracovníci či ředitelé v žádném případě neponesou odpovědnost za jakékoli případné škody, podle jakékoli právní teorie, jež vzniknou v důsledku nebo v souvislosti s používáním webových stránek nebo webů s nimi propojených, jakéhokoli obsahu na webových stránkách či propojených webech nebo jakékoli služby či položky získané prostřednictvím webových stránek nebo propojených webů nebo v důsledku nebo v souvislosti s nemožností je používat, mimo jiné za jakékoli přímé, nepřímé, zvláštní, náhodné, následné či sankční škody, včetně mimo jiné zranění, bolesti a utrpení osob, emocionální újmy, ušlých příjmů, ušlých zisků, ušlých zakázek či očekávaných úspor, nemožnosti užívání, ztráty dobrého jména, ztráty dat, bez ohledu na to, zda tato škoda vznikla kvůli porušení práva (včetně zanedbání povinnosti), porušení smlouvy nebo z jiného důvodu, a to i v případě, že vznik škody bylo možné předvídat.

Výše uvedené nemá vliv na odpovědnost za škody, kterou podle platných zákonů nelze vyloučit či omezit.

Odškodnění

Zavazuješ se, že společnost, její přidružené subjekty a poskytovatele licencí a jejich výkonné pracovníky, ředitele, zaměstnance, smluvní dodavatele, zástupce, poskytovatele licencí a dodavatele budeš hájit, odškodníš a zbavíš odpovědnosti v souvislosti s jakýmikoli nároky, závazky, škodami, rozsudky, rozhodnutími, ztrátami, náklady, výdaji či poplatky (včetně nákladů na právní zastoupení v přiměřené výši), které vzniknou v důsledku porušení těchto podmínek používání z tvé strany nebo v důsledku používání webových stránek z tvé strany, včetně mimo jiné používání obsahu webových stránek, služeb a výrobků jiným způsobem, než jak je výslovně povoleno v těchto podmínkách používání, nebo používání jakýchkoli informací získaných na webových stránkách.

Rozhodné právo a jurisdikce

Tyto podmínky používání a veškeré případné spory či nároky, které vyvstanou na jejich základě nebo v souvislosti s nimi, jejich předmětem či jejich vznikem (ve všech případech včetně mimosmluvních sporů či nároků) se budou řídit a vykládat v souladu s vnitřními zákony Nizozemska bez ohledu na jakákoli ustanovení o volbě práva či kolizní normy.

Veškeré žaloby, právní opatření či řízení, jež vyvstanou na základě těchto podmínek používání či webových stránek nebo v souvislosti s nimi, se budou podávat a odehrávat výhradně u nizozemských soudů, přestože si ponecháváme právo proti tobě v případě porušení těchto podmínek používání vznést žalobu, opatření či zahájit řízení v zemi tvého bydliště nebo jiné relevantní zemi. Zavazuješ se, že se vzdáš práva na vznesení jakýchkoli námitek proti výkonu pravomoci ze strany těchto soudů vůči své osobě a námitek proti příslušnosti těmto soudům.

Vzdání se práv a oddělitelnost ustanovení

Pokud se společnost vzdá práva na uplatnění těchto podmínek používání, nelze to považovat za trvalé vzdání se práv na uplatnění konkrétní podmínky nebo jakýchkoli jiných podmínek. Pokud společnost v konkrétním případě nevymáhá ustanovení či právo vyplývající z těchto podmínek používání, neznamená to vzdání se tohoto práva či ustanovení.

Jestliže soud v příslušné jurisdikci některé z ustanovení těchto podmínek používání označí z jakéhokoli důvodu jako neplatné, nezákonné nebo nevymahatelné, toto ustanovení bude odstraněno nebo v maximální možné míře omezeno, aby zbývající ustanovení podmínek používání zůstala plně v platnosti a účinnosti.

Úplnost smlouvy

Podmínky používání a Zásady ochrany osobních údajů představují jedinou a úplnou dohodu mezi tebou a společností Inter IKEA Systems B.V. ve vztahu k webovým stránkám a nahrazují veškeré dříve a souběžně existující dohody, ujednání, prohlášení a záruky, jak písemné, tak ústní, vztahující se k webovým stránkám.

Tvé komentáře a potíže

Tyto webové stránky provozuje společnost Inter IKEA Systems B.V., Olof Palmestraat 1 2616 LN Delft, Nizozemska
Veškerou další zpětnou vazbu, komentáře, žádosti o technickou podporu a jiná sdělení týkající se webových stránek směřuj na adresu: contact.franchisor@inter.ikea.com

Děkujeme za návštěvu našich webových stránek.