Skip to main content
Inga jobb har blivit sparade ännu.

Användarvillkor

Godkännande av användarvillkoren

Välkommen till webbplatsen för Inter IKEA Systems B.V. (”Företaget”, ”vi” eller ”oss”). Följande villkor (tillsammans med alla dokument som det hänvisas till i dem) (som helhet, dessa ”Användarvillkor”) gäller din användning av franchisor.ikea.com (”Webbplatsen”), inklusive allt innehåll, all funktionalitet och alla tjänster som erbjuds på eller via Webbplatsen.

Läs dessa Användarvillkor noggrant innan du börjar använda Webbplatsen.

Genom att använda Webbplatsen accepterar och samtycker du till att vara bunden av och följa dessa Användarvillkor som införlivas här genom hänvisning. Om du inte vill samtycka till dessa Användarvillkor eller denna Dataskyddspolicy måste du lämna Webbplatsen.

Ändringar av användarvillkoren

Vi kan ändra och uppdatera dessa Användarvillkor emellanåt, enligt eget omdöme. Vi uppmanar dig att titta igenom den här sidan då och då för att kontrollera eventuella ändringar som vi har gjort. Om du fortsätter att använda Webbplatsen bortom publiceringen av de reviderade Användarvillkoren innebär det att du accepterar och samtycker till ändringarna.

Åtkomsten av Webbplatsen och Kontosäkerhet

Vi förbehåller oss rätten att stänga ner eller ändra denna Webbplats, och alla tjänster eller material som tillhandahålls på den, enligt eget omdöme och utan förvarning. Vi kommer inte att vara ansvariga om (av något skäl) hela eller delar av Webbplatsen är otillgänglig vid något tillfälle eller under någon period. Då och då kan vi begränsa åtkomsten till Webbplatsen (helt eller delvis) för användare, inklusive registrerade användare.

Du är ansvarig för att vidta alla nödvändiga åtgärder för att du ska få tillgång till Webbplatsen.

Du är ansvarig för att se till att alla personer som har tillgång till Webbplatsen via din internetuppkoppling är införstådda med dessa Användarvillkor och att de efterlever dem.

Immateriell äganderätt

Webbplatsen och allt dess innehåll, funktioner och funktionalitet (inklusive men inte begränsat till all information, programvara, text, skärmar, bilder, video och audio samt designen, urvalet och arrangemanget av detsamma), (1) ägt av Företaget, dess licensgivare, andra företag inom Inter IKEA Division eller andra leverantörer av sådant material; och (2) skyddat av holländska och internationella lagar för upphovsrätt, varumärke, patent, företagshemligheter och annan immaterialrätt eller äganderätt.

Du har endast tillåtelse att använda Webbplatsen för personligt bruk, aldrig för kommersiellt bruk. Du får inte kopiera, modifiera, skapa härledda dokument, visa inför publik, framföra inför publik, ompublicera, ladda ned, lagra eller överföra något av materialet på Webbplatsen, utom för att:

 • lagra kopior av sådant material tillfälligt i din dators Random Access Memory (RAM).
 • lagra filer som automatiskt cachas av din webbläsare i syfte att förbättra visningen; och/eller
 • skriva ut ett rimligt antal sidor av Webbplatsen för en tillåten användning.

Du får inte:

 • modifiera kopior av något material från denna Webbplats.
 • använda illustrationer, fotografier, video- eller audiosekvenser eller någon grafik separat och utan dess tillhörande text.
 • radera eller ändra upphovs-, varumärkes- eller äganderättsliga meddelanden från kopior av material från denna Webbplats.

Du får inte reproducera, sälja eller exploatera för något kommersiellt syfte någon del av Webbplatsen, tillgång till Webbplatsen eller användning av Webbplatsen eller någon av dess tjänster eller material som finns tillgängligt genom Webbplatsen.

Om du skriver ut, kopierar, modifierar, laddar ned eller på annat sätt använder någon del av Webbplatsen i strid med Användarvillkoren kommer din rättighet att använda Webbplatsen att upphöra omedelbart och du måste antingen återbörda eller förstöra alla eventuella exemplar av det material som du har framställt. Ingen rättighet, äganderätt eller intresse avseende Webbplatsen eller innehåll på Webbplatsen överförs till dig, och alla rättigheter som inte uttryckligen har tilldelats dig är förbehållna Företaget. All användning av Webbplatsen som inte uttryckligen tillåts genom dessa Användarvillkor är en överträdelse av dessa Användarvillkor och kan bryta mot upphovsrätten, varumärkeslagar och andra lagar.

Företagets varumärken

Företagsnamnet, termen ”IKEA”, och alla dithörande namn, logotyper, namn på produkter och tjänster, utföranden och slogans är varumärken som tillhör Inter IKEA Systems B.V. Du får inte använda sådana märken utan föregående tillstånd från Inter IKEA Systems B.V. Alla andra namn, varumärken och märken används endast i identifieringssyften och är varumärken som tillhör deras respektive ägare.

Otillåten användning

Du får endast använda Webbplatsen i lagliga syften och i enlighet med dessa Användarvillkor. Webbplatsen får inte användas som beskrivs nedan:

 • på ett sätt som bryter mot eventuella tillämpliga lokala och internationella lagar eller förordningar.
 • för att överföra eller upphandla skickandet av reklam- eller marknadsföringsmaterial, inklusive ”skräppost”, ”kedjebrev” eller ”spam” eller någon annan liknande förledande verksamhet.
 • utge sig för att vara Företaget eller en medarbetare i Företaget, en annan användare, eller person eller enhet (inklusive, men inte begränsat till, användning av e-postadresser eller skärmnamn i anknytning till något av föregående).
 • att på något annat sätt begränsa eller hindra någons användning eller utnyttjande av Webbplatsen, eller som, enligt vad som fastställts av oss, kan skada Företaget (inklusive dess delägare) eller Webbplatsens användare eller göra dem skadeskyldiga.

Därutöver får Webbplatsens användare inte:

 • använda Webbplatsen på något sätt som skulle kunna avaktivera, överbelasta, skada eller försämra Webbplatsen eller störa någon annan parts användning av Webbplatsen, inklusive deras förmåga att ta del av realtidsaktiviteter genom Webbplatsen.
 • använda någon robot, spindel eller annan automatisk anordning, process eller metod för att tillgå Webbplatsen för något syfte, inklusive att övervaka eller kopiera något av materialet på Webbplatsen.
 • använda någon manuell process för att övervaka eller kopiera något av materialet på Webbplatsen eller för något annat otillåtet syfte utan vår föregående skriftliga tillåtelse.
 • använda någon anordning, programvara eller rutin som stör den korrekta driften hos Webbplatsen.
 • introducera virus, trojanska hästar, maskar, logiska bomber eller annat material som är saboterande eller tekniskt skadligt.
 • försöka få otillåten tillgång till, störa, skada eller avbryta några delar av Webbplatsen, servern som Webbplatsen lagras på, eller någon server, dator eller databas som är ansluten till Webbplatsen.
 • attackera Webbplatsen via en tillgänglighetsattack eller en samordnad överbelastningsattack.
 • på annat sätt försöka störa den korrekta driften av Webbplatsen.

Övervakning och verkställighet; Avslut

Vi har rätt att:

 • vidta lämpliga rättsliga åtgärder, inklusive, men inte begränsat till, hänskjutande till brottsbekämpande organ vid all olaglig eller otillåten användning av den här Webbplatsen.
 • avbryta din tillgång till hela eller delar av Webbplatsen av någon eller ingen anledning, inklusive, men inte begränsat till, överträdelser av dess Användarvillkor.

Utan inskränkningar på det föregående har vi rätt att till fullo samarbeta med alla brottsbekämpande myndigheter eller domstolsbeslut som ber eller hänvisar oss att röja identiteten på alla som publicerar något material på eller via Webbplatsen. Du samtycker till att undanta och hålla företaget skadeslöst i förhållande till eventuella skadestånd som är en följd av någon åtgärd vidtagen av företaget under eller som ett resultat av dess övervaknings- eller verkställighetsåtgärder.

Förtroende för publicerad information

Informationen som presenteras på eller via Webbplatsen tillgängliggörs endast för allmänna informationssyften. Vi borgar inte för korrektheten, fullständigheten eller användbarheten hos denna information. Allt förtroende du tillskriver sådan information är helt och hållet på din egen risk.

Ändringar av Webbplatsen

Vi kommer att uppdatera Webbplatsen då och då, men dess innehåll är inte nödvändigtvis komplett eller uppdaterat. Det kan när som helst finnas material på Webbplatsen som inte är uppdaterat, och vi är inte förpliktade att uppdatera sådant material. Vi kan när som helst ändra Webbplatsen med eller utan föregående meddelande. Vi kan tillfälligt avbryta tillgången till Webbplatsen (helt eller delvis), eller stänga ned den för gott.

Information om dig och dina besök på Webbplatsen

All information som vi samlar in på den här webbplatsen lyder under vår Dataskyddspolicy. Genom att använda Webbplatsen samtycker du till alla åtgärder som vi vidtar med avseende på dina uppgifter i enlighet med Dataskyddspolicyn. Du uppger och garanterar att all information som du tillhandahåller är korrekt.

Länkning till Webbplatsen

Du kan länka till vår hemsida (franchisor.IKEA.com), förutsatt att du gör det på ett sätt som är rättvist och lagligt och inte skadar vårt rykte eller utnyttjar det, men du får inte upprätta en länk som får det att framstå som att vi har någon anknytning eller har gett något tillstånd i något avseende där sådant inte föreligger.

Du får inte upprätta en länk från någon webbplats som inte ägs av dig. Webbplatsen får inte utformas på någon annan webbplats, inte heller får du skapa en länk till någon annan del av Webbplatsen än hemsidan utan uttryckligt föregående tillstånd från Företaget.

Du samtycker till att samarbeta med oss genom att se till att få all obehörig inramning eller länkning att upphöra omedelbart. Vi förbehåller oss rätten att återkalla länkningstillståndet utan föregående meddelande.

Länkar från Webbplatsen

Om Webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser och resurser tillhandahållna av tredje parter har dessa länkar tillhandahållits endast för att underlätta för dig. Detta inkluderar länkar som ingår i reklam, inklusive webbannonser och sponsrade länkar. Vi har ingen kontroll över innehållet hos sådana webbplatser eller resurser och tar inget ansvar för dem eller för någon förlust eller skada som kan uppstå till följd av din användning av dessa. Om du bestämmer dig för att besöka någon av tredjepartswebbplatserna sker detta helt och hållet på egen risk och betingat av användningsvillkoren för sådana webbplatser.

Geografiska begränsningar

Företaget är baserat i Nederländerna. Åtkomst av Webbplatsen kanske inte är lagligt för vissa personer eller i vissa länder. Om du tillgår Webbplatsen från ett annat land än Nederländerna gör du det på eget bevåg och är ansvarig för efterlevnad av lokal lagstiftning.

Garantifriskrivning

Du är införstådd med att vi inte kan garantera eller borga för att filer som finns tillgängliga för nedladdning från internet eller att Webbplatsen kommer att vara fri från virus eller annan skadlig kod. Du är ansvarig för att implementera tillräckliga procedurer och kontrollpunkter för att täcka dina specifika krav för antivirusskydd och korrekthet hos datainmatning och datautmatning, och för att inneha en resurs utanför vår Webbplats för eventuellt återskapande av förlorade data. Vi kommer inte att vara ansvariga för förlust eller skada orsakat av en samordnad överbelastningsattack, virus eller annat tekniskt skadligt material som kan infektera din datorutrustning, dina datorprogram, data eller annat äganderättsligt material på grund av din användning av webbplatsen eller tjänster eller artiklar som erhållits via Webbplatsen eller genom att du laddat ned material som publicerats på den, eller på någon annan webbplats som är länkad till den. Din användning av Webbplatsen, dess innehåll och alla tjänster eller artiklar som erhållits genom Webbplatsen är på din egen risk. Webbplatsen, dess innehåll och alla tjänster eller artiklar som erhållits genom Webbplatsen tillhandahålls i befintligt skick och om de finns i lager, utan några som helst garantier, varken uttalat eller underförstått. Varken Företaget eller någon person knuten till Företaget lämnar någon garanti eller uppgifter med avseende på Webbplatsens fullständighet, säkerhet, tillförlitlighet, kvalitet, korrekthet eller tillgänglighet. Utan begränsning av det föregående gäller att varken Företaget eller någon person knuten till Företaget uppger eller garanterar att Webbplatsen, dess innehåll eller tjänster eller artiklar som erhållits via Webbplatsen kommer att vara korrekta, tillförlitliga, felfria eller utan avbrott, att defekter kommer att rättas till, att vår Webbplats eller servern som gör den tillgänglig är fria från virus eller andra skadliga komponenter eller att Webbplatsen eller tjänster eller artiklar som erhållits genom Webbplatsen i övrigt kommer att motsvara dina behov eller förväntningar.

Företaget avsäger sig härmed alla slags garantier, vare sig underförstådda eller uttryckliga, lagstadgade eller övriga, inklusive men inte begränsat till några garantier för säljbarhet, icke-intrång och lämplighet för ett särskilt syfte. Föregående gäller inte eventuella garantier som inte kan uteslutas eller begränsas enligt tillämplig lag.

Begränsning av skadeståndsskyldighet

Aldrig någonsin kommer Företaget, dess dotterbolag eller licensgivare, tjänsteleverantörer, anställda, ombud, tjänstemän eller chefer att vara ansvarsskyldiga för skadestånd av något slag, enligt eventuell juridisk teori, som uppstår till följd av eller i anknytning till din användning, eller oförmåga att använda, Webbplatsen, alla webbplatser som är länkade till den, innehåll på Webbplatsen eller sådana andra webbplatser eller tjänster eller artiklar som erhållits via Webbplatsen eller sådana webbplatser, inklusive direkta, indirekta, särskilda, tillfälliga, konsekventiella eller bestraffande skadestånd, inklusive men inte begränsat till personskada, sveda och värk, ideell skada, förlorad inkomst, förlorade affärsmöjligheter eller förväntade besparingar, förlust av användning, förlust av affärsvärde, förlust av data, och ifall orsakat genom kränkning (inklusive underlåtelse), avtalsbrott eller på annat sätt, även om det skulle vara förutsebart.

Föregående gäller inte eventuella skadestånd som inte kan uteslutas eller begränsas enligt tillämplig lag.

Ersättningsskyldighet

Du samtycker till att försvara, ersätta och hålla skadeslöst Företaget, dess dotterbolag och licensgivare och deras respektive tjänstemän, chefer, anställda, underleverantörer, ombud, licensgivare och leverantörer från och mot eventuella anspråk, skadestånd, skador, bedömningar, belöningar, förluster, kostnader, utgifter eller avgifter (inklusive rimliga advokatkostnader) som ett resultat av din överträdelse av dessa Användarvillkor för Webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, användning av Webbplatsens innehåll, tjänster och produkter annat än uttryckligen tillåtet i dessa Användarvillkor eller din användning av någon information som erhållits via Webbplatsen.

Tillämplig lag och jurisdiktion

Dessa Användarvillkor och alla tvister eller anspråk till följd av eller i anknytning till dem, deras sakfråga eller formulering (i varje fall, inklusive utomobligatoriska dispyter eller anspråk) ska regleras av och utformas i enlighet med de interna lagarna i Nederländerna utan att tillämpa lagkonflikt eller lagval.

Eventuella tvister, åtgärder eller stämningar till följd av eller i anknytning till dessa Användarvillkor eller Webbplatsen ska endast drivas i domstolarna i Nederländerna även om vi innehar rätten att vidta rättstvister, åtgärder eller stämningar mot dig för överträdelser av dessa Användarvillkor i ditt hemland eller annat relevant land. Du accepterar att avsäga dig eventuella invändningar mot utövandet av jurisdiktion mot dig av sådana domstolar och att inställa dig i sådana domstolar.

Undantag och uppdelning

Inget undantag av dessa av Företagets Användarvillkor ska ses som ett fortlöpande undantag av sådana villkor eller något annat villkor, och eventuellt underlåtande från Företagets sida att hävda en rättighet eller bestämmelse enligt dessa Användarvillkor ska inte utgöra ett undantag av en sådan rättighet eller bestämmelse.

Om någon av dessa Användarvillkor av någon behörig domstol bedöms vara ogiltig, olaglig eller ogenomförbar av någon anledning ska sådan bestämmelse tas bort eller begränsas i största möjliga omfattning så att de återstående bestämmelserna i Användarvillkoren kommer att förbli giltiga och i kraft.

Hela avtalet

Användarvillkoren och vår Dataskyddspolicy utgör den enda och det fullständiga avtalet mellan dig och Inter IKEA Systems B.V. med avseende på Webbplatsen och ersätter alla tidigare och samtida överenskommelser, avtal, uppgifter och garantier, både skriftliga och muntliga, med hänseende till Webbplatsen.

Dina kommentarer och åsikter

Den här webbplatsen drivs av Inter IKEA Systems B.V., Olof Palmestraat 1 2616 LN Delft, Nederländerna.
All övrig feedback, kommentarer, frågor gällande teknisk support och annan kommunikation som gäller Webbplatsen skickas till: contact.franchisor@inter.ikea.com

Tack för att du besökte Webbplatsen.