Skip to main content
Żadne oferty pracy nie zostały jeszcze zapisane.

Warunki użytkowania

Akceptowanie Warunków użytkowania

Witamy na stronie internetowej Inter IKEA Systems B.V. („Firma”, „spółka”, „my”). Poniższe warunki użytkowania (wraz z wszelkimi dokumentami, o których mowa w nich) (łącznie zwane dalej „Warunkami użytkowania”) mają zastosowanie do używania przez ciebie strony franchisor.ikea.com („Strona internetowa”), w tym wszelkich treści, funkcji i usług oferowanych na niej i za jej pośrednictwem.

Prosimy o uważne zapoznanie się z Warunkami użytkowania przed rozpoczęciem korzystania ze Strony internetowej.

Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na związanie się niniejszymi Warunkami użytkowania włączonymi tutaj przez powołanie się na nie oraz zgodę na ich przestrzeganie. Jeśli nie zgadzasz się na te Warunki użytkowania lub Politykę prywatności danych, musisz opuścić tę Stronę internetową.

Zmiany Warunków użytkowania

Możemy co jakiś czas modyfikować i aktualizować niniejsze Warunki użytkowania według naszego wyłącznego uznania. Zachęcamy do okresowego sprawdzania tej strony w celu zapoznania się z wszelkimi wprowadzonymi przez nas zmianami. Dalsze korzystanie ze Strony internetowej po opublikowaniu zmienionych Warunków użytkowania oznacza zaakceptowanie tych zmian.

Dostęp do Strony internetowej i bezpieczeństwo konta

Zastrzegamy sobie prawo do wycofania lub zmodyfikowania tej Strony internetowej oraz wszelkich oferowanych na niej usług i materiałów według naszego wyłącznego uznania i bez powiadomienia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, jeśli (z jakiegokolwiek powodu) całość lub dowolna część Strony będzie niedostępna w dowolnym momencie lub przez dowolny czas. Od czasu do czasu możemy ograniczać dostęp do Strony (w całości lub części) do użytkowników, w tym do tych zarejestrowanych.

Odpowiedzialność za dokonanie wszelkich ustaleń niezbędnych do uzyskania dostępu do tej Strony internetowej spoczywa na tobie.

To ty odpowiadasz za zagwarantowanie, aby wszystkie osoby, które uzyskują dostęp do tej Strony za pośrednictwem twojego połączenia internetowego, były świadome niniejszych Warunków użytkowania i przestrzegały ich.

Prawa własności intelektualnej

Strona internetowa i jej cała zawartość, możliwości i funkcje (w tym wszelkie informacje, oprogramowanie, tekst, ekrany, zdjęcia, nagrania wideo i audio, a także sposób zaprojektowania, doboru i aranżacji strony) są: (1) własnością Spółki, jej licencjodawców, innych spółek Inter IKEA Division lub innych dostawców takich materiałów; oraz (2) chronione holenderskimi i międzynarodowymi prawami autorskimi, znakami towarowymi, patentami, tajemnicami handlowymi oraz innymi prawami własności intelektualnej lub prawami własności.

Masz prawo korzystać ze Strony wyłącznie do użytku osobistego, niekomercyjnego. Nie wolno ci kopiować, modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych, publicznie prezentować, publicznie wykonywać, ponownie publikować, pobierać, przechowywać ani przesyłać żadnych materiałów z naszej Strony internetowej z wyjątkiem:

 • tymczasowego przechowywania kopii takich materiałów w pamięci RAM (Random Access Memory) komputera;
 • przechowywania plików, które są automatycznie buforowane przez przeglądarkę internetową w celu usprawnienia wyświetlania;
 • drukowania rozsądnej liczby arkuszy Strony internetowej w ramach dozwolonego użytku.

Nie możesz:

 • modyfikować kopii jakichkolwiek materiałów z tej Strony internetowej;
 • używać żadnych ilustracji, zdjęć, sekwencji wideo lub audio ani żadnych innych grafik niezależnie od towarzyszącego im tekstu;
 • usuwać ani modyfikować żadnych informacji o prawach autorskich, znakach towarowych lub innych prawach własności w kopiach materiałów z tej Strony internetowej.

Nie wolno ci powielać, sprzedawać ani wykorzystywać w celach komercyjnych żadnej części Strony internetowej, dostępu do niej ani jej użytkowania lub jakichkolwiek usług czy materiałów dostępnych za jej pośrednictwem.

W przypadku wydrukowania, skopiowania, zmodyfikowania, pobrania lub innego sposobu skorzystania z jakiejkolwiek części Strony internetowej z naruszeniem Warunków użytkowania twoje prawo do korzystania ze Strony internetowej natychmiast wygasa, a ty musisz zwrócić lub zniszczyć wszelkie kopie wykonanych przez siebie materiałów. Żadne prawa, tytuły własności ani udziały w Stronie lub jej zawartości nie są przenoszone na użytkownika, a wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane, są zastrzeżone przez Spółkę. Jakiekolwiek korzystanie ze Strony internetowej, na które niniejsze Warunki użytkowania nie zezwalają wyraźnie, stanowi naruszenie niniejszych Warunków użytkowania i może stanowić naruszenie praw autorskich, praw do znaków towarowych i innych praw.

Znaki towarowe Spółki

Nazwa Firmy, termin „IKEA” oraz wszystkie pokrewne nazwy, logo, nazwy produktów i usług, wzory i slogany są znakami towarowymi Inter IKEA Systems B.V. Znaków takich nie można używać bez uprzedniej pisemnej zgody Inter IKEA Systems B.V. Wszystkie inne nazwy, marki i znaki są używane wyłącznie do celów identyfikacyjnych i są znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli.

Niedozwolone zastosowania

Strony internetowej można używać wyłącznie w celach zgodnych z prawem i zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania. Tej Strony nie wolno używać:

 • w żaden sposób, który łamie obowiązujące lokalne lub międzynarodowe prawo bądź przepisy;
 • do przesyłania lub pozyskiwania materiałów reklamowych bądź promocyjnych, w tym wiadomości śmieciowych, łańcuszków, spamu czy innych podobnych materiałów;
 • do podszywania się pod inną Firmę lub pracownika Firmy, innego użytkownika, osobę lub podmiot (w tym do korzystania z adresów e-mail lub nazw użytkowników związanych z którymkolwiek z powyższych przypadków);
 • do podejmowania jakichkolwiek innych działań, które ograniczają lub uniemożliwiają komukolwiek korzystanie ze Strony internetowej lub które, według naszej oceny, mogą zaszkodzić Firmie (w tym jej partnerom) bądź użytkownikom Strony internetowej albo narazić ich na pociągnięcie do odpowiedzialności.

Ponadto użytkownicy Strony internetowej nie mogą:

 • używać Strony internetowej w sposób, który mógłby spowodować zablokowanie, przeciążenie, uszkodzenie lub pogorszenie działania Strony internetowej albo zakłócić jakimkolwiek innym podmiotom korzystanie z niej, w tym uczestniczenie za pośrednictwem Strony w jakichkolwiek aktywnościach w czasie rzeczywistym;
 • używać robotów, pająków czy innych automatycznych mechanizmów, procesów bądź środków umożliwiających dostęp do Strony internetowej w jakichkolwiek celach, w tym do monitorowania lub kopiowania materiałów znajdujących się na Stronie;
 • stosować żadnych ręcznych procesów monitorowania czy kopiowania jakichkolwiek materiałów znajdujących się na Stronie internetowej ani procesów służących do jakichkolwiek innych nieautoryzowanych celów bez naszej uprzedniej pisemnej zgody;
 • posługiwać się żadnymi urządzeniami, programami ani procedurami zakłócającymi prawidłowe działanie Strony;
 • wprowadzać wirusów, koni trojańskich, robaków, bomb logicznych czy innych materiałów, które są złośliwe lub technologicznie szkodliwe;
 • podejmować prób uzyskiwania nieuprawnionego dostępu, ingerowania w Stronę, uszkadzania bądź zakłócania jej lub jakichkolwiek z jej części, serwera, na którym Strona jest przechowywana, lub jakiegokolwiek innego serwera, komputera lub bazy danych mających związek ze Stroną;
 • przeprowadzać na Stronę internetową ataków typu DoS (denial-of-service, uniemożliwienie obsługi) ani typu DDoS (distributed denial-of-service, rozproszony atak DoS);
 • w inny sposób usiłować zakłócać prawidłowe działanie Strony.

Monitorowanie i egzekwowanie, zakończenie

Przysługuje nam prawo do:

 • podejmowania odpowiednich działań prawnych, w tym zgłaszania spraw do organów ścigania, w przypadku jakiegokolwiek nielegalnego lub nieuprawnionego korzystania ze Strony internetowej;
 • odebrania ci dostępu do całości lub części Strony z jakiegokolwiek powodu lub bez powodu, w tym jakiegokolwiek naruszenia niniejszych Warunków użytkowania.

Z zastrzeżeniem powyższego mamy prawo w pełni współpracować z organami ścigania i postępować zgodnie z nakazami sądowymi żądającymi lub nakazującymi nam ujawnienie tożsamości każdego, kto zamieszcza jakiekolwiek materiały na Stronie lub za jej pośrednictwem. Zgadzasz się zrzec się wszelkich roszczeń i zwolnić Firmę z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia wynikające z jakichkolwiek działań podjętych przez Firmę w ramach lub w wyniku jej działań monitorujących i egzekwujących.

Opieranie się na zamieszczonych informacjach

Treści prezentowane na Stronie lub za jej pośrednictwem mają charakter czysto informacyjny. Nie gwarantujemy ich rzetelności, kompletności ani przydatności. Jeśli opierasz się na tych informacjach, robisz to wyłącznie na własne ryzyko.

Zmiany na Stronie internetowej

Możemy co pewien czas aktualizować Stronę, ale jej treść może nie być kompletna lub aktualna. Dowolne materiały na Stronie mogą być w danym momencie nieaktualne i nie jesteśmy zobowiązani do ich aktualizowania. Możemy zmienić zawartość Strony internetowej w dowolnym momencie z powiadomieniem lub bez uprzedzenia. Możemy zawiesić dostęp do Strony (całkowicie lub częściowo) lub zamknąć ją na nieokreślony czas.

Informacje o tobie i twoich wizytach na Stronie internetowej

Wszystkie informacje, które zbieramy na tej Stronie internetowej, podlegają naszej Polityce prywatności danych. Korzystając z tej Strony, wyrażasz zgodę na wszelkie działania podejmowane przez nas w odniesieniu do twoich danych osobowych na podstawie Polityki prywatności danych. Oświadczasz i gwarantujesz, że wszystkie podane przez ciebie dane są prawdziwe.

Linki do Strony internetowej

Możesz umieszczać na swoich stronach linki do naszej strony głównej (franchisor.IKEA.com) pod warunkiem, że robisz to w sposób uczciwy i zgodny z prawem oraz nie narażasz na szwank naszej reputacji ani jej nie nadużywasz. Nie możesz jednak umieszczać linków sugerujących w jakiejkolwiek formie naszą przynależność do czegokolwiek, naszą przychylność czy nasze poparcie, o ile one nie istnieją.

Nie możesz tworzyć linków z żadnej strony internetowej, która nie jest twoją własnością. Nie wolno ci osadzać Strony internetowej w ramkach na żadnej innej stronie ani też tworzyć linków do żadnej jej części innej niż strona główna bez wyraźnej pisemnej zgody Spółki.

Wyrażasz zgodę na współpracę z nami w zakresie natychmiastowego zaniechania jakiegokolwiek nieautoryzowanego działania związanego z osadzaniem Strony w ramkach lub tworzeniem linków. Zastrzegamy sobie prawo do odwołania zgody na linkowanie bez uprzedzenia.

Linki ze Strony internetowej

Jeśli Strona zawiera linki do innych stron internetowych i zasobów udostępnionych przez podmioty zewnętrzne, są one zamieszczane wyłącznie dla twojej wygody. Dotyczy to również linków zawartych w reklamach, w tym banerach reklamowych i linkach sponsorowanych. Nie mamy żadnej kontroli nad zawartością tych stron internetowych ani nad ich zasobami i nie ponosimy odpowiedzialności za nie ani też za jakiekolwiek straty bądź szkody, które mogą wyniknąć z ich używania. Jeżeli decydujesz się na dostęp do jakiejkolwiek ze stron internetowych podmiotów zewnętrznych, do których odsyłają linki z tej Strony, robisz to całkowicie na własne ryzyko i z zastrzeżeniem warunków korzystania z tych stron.

Ograniczenia geograficzne

Spółka ma siedzibę w Holandii. Dostęp do Strony internetowej dla niektórych osób lub z niektórych krajów może być nielegalny. Jeśli korzystasz ze Strony internetowej spoza Holandii, robisz to z własnej inicjatywy i odpowiadasz za przestrzeganie obowiązującego cię prawa miejscowego.

Wyłączenie gwarancji

Przyjmujesz do wiadomości, że nie możemy i nie ręczymy ani nie gwarantujemy, że pliki dostępne do pobrania z Internetu lub Strony internetowej będą wolne od wirusów i innego szkodliwego kodu. Ponosisz odpowiedzialność za wdrożenie odpowiednich procedur i punktów kontrolnych spełniających twoje szczególne wymagania w zakresie ochrony antywirusowej oraz rzetelności danych wejściowych i wyjściowych, a także za utrzymanie środków zewnętrznych w stosunku do naszej Strony internetowej umożliwiających odtworzenie ewentualnie utraconych danych. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty lub szkody spowodowane rozproszonym atakiem typu DoS (denial-of-service), wirusami czy innymi technologicznie szkodliwymi materiałami, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy, programy komputerowe, dane lub inne materiały zastrzeżone w związku z korzystaniem ze Strony internetowej lub dowolnych jej usług bądź elementów, pobieraniem dowolnych materiałów na niej opublikowanych czy wskazanych linkami. Korzystasz ze Strony, jej zawartości oraz wszelkich usług lub elementów uzyskanych za jej pośrednictwem na własne ryzyko. Strona internetowa, jej zawartość oraz wszelkie usługi lub elementy uzyskane za jej pośrednictwem są udostępniane w stanie takim, w jakim są i w jakim są dostępne, bez żadnych gwarancji jawnych ani dorozumianych. Ani Spółka, ani żadna związana z nią osoba nie składa żadnych gwarancji ani zapewnień co do kompletności, bezpieczeństwa, niezawodności, jakości, rzetelności czy dostępności Strony internetowej. Nie ograniczając powyższych postanowień, ani Spółka, ani żadna osoba związana ze Spółką nie deklaruje ani nie gwarantuje, że Strona internetowa, jej zawartość czy jakiekolwiek usługi lub elementy uzyskane za jej pośrednictwem będą rzetelne, wiarygodne, bezbłędne lub niezakłócone, że usterki zostaną naprawione, że nasza Strona internetowa lub udostępniający ją serwer będą wolne od wirusów i innych szkodliwych elementów, ani też, że Strona internetowa czy też dowolna z usług lub elementów pozyskanych przez Stronę będą w inny sposób spełniały twoje potrzeby i oczekiwania.

Spółka niniejszym zrzeka się wszelkich gwarancji dowolnego typu, jawnych lub dorozumianych, statutowych lub innych, w tym gwarancji przydatności handlowej, nienaruszania prawa i przydatności do określonych celów. Powyższe zastrzeżenie nie ma wpływu na żadne gwarancje, które nie mogą być wyłączane lub ograniczane na mocy obowiązującego prawa.

Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku Spółka, jej podmioty stowarzyszone lub ich licencjodawcy, usługodawcy, pracownicy, przedstawiciele, kierownicy bądź dyrektorzy nie będą ponosić odpowiedzialności za szkody jakiegokolwiek rodzaju, zgodnie z jakąkolwiek wykładnią prawną, wynikające z korzystania lub niemożliwości korzystania ze Strony internetowej, dowolnych stron z nią powiązanych, dowolnej zawartości tej Strony lub tych stron bądź usług czy elementów oferowanych za ich pośrednictwem. Obejmuje to wszelkie szkody bezpośrednie, pośrednie, szczególne, uboczne, wynikowe i sankcyjne, w tym związane z obrażeniami ciała, bólem i cierpieniem, stresem emocjonalnym, utratą przychodów, utratą zysków, utratą korzyści biznesowych lub spodziewanych oszczędności, utratą możliwości użytkowania, utratą dobrego imienia czy utratą danych – bez względu na to, czy zostały spowodowane czynem niedozwolonym (w tym zaniedbaniem), naruszeniem umowy czy w inny sposób, nawet jeśli można je było przewidzieć.

Powyższe zastrzeżenie nie ma wpływu na żadną odpowiedzialność, której nie można wykluczyć lub ograniczyć na mocy obowiązującego prawa.

Odszkodowania

Zgadzasz się zrekompensować straty Firmy oraz przejąć roszczenia i ich skutki prawne wobec niej, jej podmiotów stowarzyszonych i licencjodawców oraz ich kierowników, dyrektorów, pracowników, wykonawców, agentów, licencjodawców i dostawców przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, odszkodowaniami, orzeczeniami, nagrodami, stratami, kosztami, wydatkami lub opłatami (z uwzględnieniem uzasadnionych honorariów adwokackich) wynikającymi z naruszenia przez ciebie niniejszych Warunków użytkowania lub używania przez ciebie Strony internetowej, w tym także używania jej zawartości, oferowanych na niej usług i produktów innych niż te, które są wyraźnie dozwolone w niniejszych Warunkach użytkowania.

Prawo właściwe i jurysdykcja

Niniejsze Warunki użytkowania oraz wszelkie spory lub roszczenia wynikające z nich, z ich przedmiotu lub z ich powstania (w każdym przypadku z uwzględnieniem sporów i roszczeń pozaumownych) podlegają prawu holenderskiemu i będą zgodnie z nim interpretowane, bez względu na postanowienia i reguły w zakresie wyboru lub kolizji prawa.

Wszelkie powództwa, działania lub postępowania związane z niniejszymi Warunkami użytkowania lub ze Stroną internetową będą wszczynane wyłącznie w sądach holenderskich, chociaż zachowujemy prawo do wszczynania powództwa, działania lub postępowania przeciwko tobie w związku z naruszeniem niniejszych Warunków użytkowania w twoim kraju zamieszkania lub dowolnym innym kraju. Zgadzasz się zrzec się wszelkich zastrzeżeń co do sprawowania jurysdykcji nad tobą przez takie sądy i stawiać się przed takimi sądami.

Odstąpienie od umowy i możliwość podziału

Żadne zrzeczenie się przez Spółkę niniejszych Warunków użytkowania nie będzie uważane za dalsze lub trwałe zrzeczenie się danego lub dowolnego innego warunku, a nieegzekwowanie przez Spółkę prawa lub postanowienia wynikającego z niniejszych Warunków użytkowania nie oznacza zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków użytkowania zostanie przez właściwy sąd uznane za nieważne, niezgodne z prawem bądź niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, postanowienie takie zostanie usunięte lub ograniczone do minimum w takim stopniu, aby pozostałe postanowienia Warunków użytkowania pozostały w pełni w mocy.

Całość umowy

Niniejsze Warunki użytkowania i nasza Polityka prywatności danych stanowią jedyną i pełną treść umowy między tobą a Inter IKEA Systems B.V. w odniesieniu do Strony internetowej i zastępują wszelkie wcześniejsze i równoległe porozumienia, umowy, deklaracje i gwarancje, zarówno pisemne, jak i ustne, dotyczące Strony internetowej.

Twoje uwagi i zastrzeżenia

Ta strona jest obsługiwana przez firmę Inter IKEA Systems B.V., Olof Palmestraat 1 2616 LN Delft, The Netherlands.
Wszelkie inne opinie, komentarze, prośby o wsparcie techniczne i inne informacje związane ze Stroną internetową należy kierować na adres: contact.franchisor@inter.ikea.com

Dziękujemy za odwiedzenie naszej Strony internetowej.