Skip to main content
Nog geen bewaarde vacatures.

Gebruiksvoorwaarden

Acceptatie van de Gebruiksvoorwaarden

Welkom op de website van Inter IKEA Systems B.V. (”Onderneming”, ”wij”, ”we” of ”ons”). De volgende bepalingen en voorwaarden (samen met alle documenten waarnaar hierin wordt verwezen) (gezamenlijk deze ”Gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op jouw gebruik van franchisor.ikea.com (de ”Website”), inclusief alle inhoud, functionaliteit en diensten die op of via de Website worden aangeboden.

Lees de Gebruiksvoorwaarden aandachtig door voordat je de website gaat gebruiken.

Door het gebruik van de Website aanvaard je de Gebruiksvoorwaarden, die hierbij als referentie zijn opgenomen, en stem je ermee in je hieraan te houden. Als je niet met deze gebruiksvoorwaarden of met het Privacybeleid, akkoord wilt gaan, moet je de Website verlaten.

Wijziging van de Gebruiksvoorwaarden

We kunnen deze Gebruiksvoorwaarden zo nu en dan naar eigen goeddunken herzien en aanpassen. We adviseren je deze pagina regelmatig te bekijken, zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen die we hebben doorgevoerd. Wanneer je de Website blijft gebruiken na het publiceren van de aangepaste Gebruiksvoorwaarden, betekent dat, dat je de wijzigingen accepteert en ermee akkoord gaat.

Toegang tot de Website en veiligheid van je account

Wij behouden ons het recht voor om deze Website en alle diensten of materialen die op deze Website worden aangeboden, naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving te verwijderen of aan te passen. Wij zijn niet aansprakelijk als (om welke reden dan ook) de gehele Website of een deel ervan op enig moment of gedurende een bepaalde periode niet beschikbaar is. In voorkomende gevallen kunnen we de toegang tot de Website (geheel of gedeeltelijk) beperken voor gebruikers, inclusief geregistreerde gebruikers.

Het is jouw eigen verantwoordelijkheid om alle nodige regelingen te treffen om de Website te kunnen bezoeken.

Jij bent ervoor verantwoordelijk dat iedereen die via jouw internetverbinding toegang heeft tot de Website, deze Gebruiksvoorwaarden kent en deze ook opvolgt.

Intellectuele eigendomsrechten

De Website en zijn volledige inhoud, kenmerken en functionaliteit (inclusief, echter niet uitsluitend, alle informatie, software, teksten, vormgeving, beeldmateriaal, video en audio, en het ontwerp, selectie en rangschikking daarvan) zijn: (1) eigendom van de Onderneming, zijn licentiegevers, andere bedrijven binnen de Inter IKEA Divisie of andere aanbieders van dergelijk materiaal; en (2) beschermd door Nederlands en internationaal auteursrecht, handelsmerk, octrooi, handelsgeheim en andere intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten.

Je mag deze Website uitsluitend gebruiken voor jouw persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Je mag het materiaal op onze Website nooit kopiëren, wijzigen, er werken van afleiden, openbaar weergeven, publiekelijk uitvoeren, opnieuw publiceren, downloaden, opslaan of verzenden, behalve om:

 • kopieën van dergelijke materialen tijdelijk in het Random Access Memory (RAM) van je computers te bewaren.
 • bestanden op te slaan die automatisch in het cachegeheugen van je webbrowser worden opgeslagen om een betere weergave mogelijk te maken; en/of
 • een redelijk aantal pagina's van de Website af te drukken voor een toegestaan gebruik.

You must not:

 • Kopieën van enig materiaal op deze Website wijzigen.
 • Illustraties, foto's, video- of audiosequenties of afbeeldingen afzonderlijk van de begeleidende tekst gebruiken.
 • Verwijzingen naar auteursrechten, handelsmerken of andere kennisgevingen van eigendomsrechten van kopieën van materialen van deze Website verwijderen of wijzigen.

Je mag geen enkel onderdeel van de Website, toegang tot de Website of gebruik van de Website of diensten of materialen die op de Website beschikbaar zijn voor commerciële doeleinden reproduceren, verkopen of exploiteren.

Als je een deel van de Website afdrukt, kopieert, wijzigt, downloadt of anderszins gebruikt in strijd met de Gebruiksvoorwaarden, dan eindigt je recht om de Website te gebruiken onmiddellijk en moet je alle kopieën van het materiaal dat je hebt gemaakt, teruggeven of vernietigen. Geen enkel recht, titel of belang in of op de Website of enige inhoud op de site wordt aan jou overgedragen en alle niet uitdrukkelijk verleende rechten zijn aan de Onderneming voorbehouden. Elk gebruik van de Website dat niet expliciet wordt toegestaan door deze Gebruiksvoorwaarden is een inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden en kan in strijd zijn met auteursrechten, handelsmerken en andere wetten.

Handelsmerken

De bedrijfsnaam, de term “IKEA”, en alle gerelateerde namen, logo's, product- en servicenamen, ontwerpen en slogans zijn handelsmerken van Inter IKEA Systems B.V. Je mag dergelijke merken niet gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Inter IKEA Systems B.V. Alle andere namen, merknamen en merken worden alleen gebruikt voor identificatiedoeleinden en zijn de handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.

Verboden gebruik

Je mag de Website alleen gebruiken voor rechtmatige doeleinden en in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden. De Website mag niet worden gebruikt zoals hieronder omschreven:

 • op een manier die in strijd is met geldende lokale en internationale wet- en regelgeving.
 • om reclame- of promotiemateriaal te verzenden of te laten verzenden, waaronder “ongewenste e-mail“ , “kettingbrieven“ of “spam“ of andere soortgelijke aanbiedingen.
 • door je voor te doen als de Onderneming of een werknemer van de Onderneming, een andere gebruiker, persoon of entiteit (inclusief, echter niet uitsluitend, het gebruik van e-mailadressen of schermnamen die verband houden met een van de voorgaande).
 • deelnemen aan enige andere gedraging die het gebruik of genot van de Website van anderen beperkt of remt, of waarvan, zoals door ons bepaald, de Onderneming (met inbegrip van zijn partners) of gebruikers van de Website schade kan berokkenen of aan aansprakelijkheid kan blootstellen.

Bovendien is het gebruikers van de Website niet toegestaan om:

 • de Website te gebruiken op een manier die de Website zou kunnen uitschakelen, overbelasten, beschadigen of aantasten of het gebruik van de Website door een andere partij zou kunnen hinderen, inclusief hun vermogen om via de Website realtime activiteiten te ontplooien.
 • een robot, spider of ander automatisch apparaat, proces of middelen te gebruiken voor toegang tot de Website voor welk doel dan ook, inclusief het monitoren of kopiëren van materiaal op de Website.
 • een handmatig proces te gebruiken om enig materiaal op de Website te controleren of te kopiëren of voor enig ander ongeoorloofd doel zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming te gebruiken.
 • een apparaat, software of routine te gebruiken waarmee de correcte werking van de Website wordt belemmerd.
 • virussen, Trojaanse paarden, wormen (worms), softwarebommen (logic bombs) of ander materiaal dat schadelijk of technologisch schadelijk is, te introduceren.
 • te proberen ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot delen van de Website, de server waarop de Website is opgeslagen, of enige server, computer of database verbonden met de Website of die te verstoren, te beschadigen of te ontwrichten.
 • de Website aan te vallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval.
 • op enige andere wijze te proberen de juiste werking van de Website te verstoren.

Monitoring en handhaving; beëindiging

Wij hebben het recht om:

 • passende juridische stappen te ondernemen, inclusief, echter niet uitsluitend, doorverwijzing naar instanties voor wetshandhaving, voor elk illegaal of ongeoorloofd gebruik van de Website.
 • jouw toegang tot de Website om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk te beëindigen, met inbegrip van, echter niet uitsluitend, enige overtreding van deze Gebruiksvoorwaarden.

Zonder het voorgaande te beperken, hebben wij het recht om volledig samen te werken met instanties voor wetshandhaving of een gerechtelijk bevel waarin wij worden verzocht of ons wordt gevraagd de identiteit bekend te maken van iedereen die materiaal op of via de Website plaatst. Je stemt ermee in afstand te doen van, en de Onderneming te vrijwaren tegen, alle claims die voortvloeien uit enige actie die door de Onderneming is ondernomen tijdens of als gevolg van de monitoring- en handhavingsmaatregelen.

Vertrouwen op de aangeboden informatie

De op of via de Website gepresenteerde informatie wordt uitsluitend beschikbaar gesteld voor algemene informatiedoeleinden. Wij garanderen de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van deze informatie niet. Vertrouwen op dergelijke informatie is daarom je eigen risico.

Wijzigingen van de Website

Wij kunnen de Website in voorkomende gevallen bijwerken, maar de inhoud ervan is niet noodzakelijkerwijs compleet of up-to-date. Al het materiaal op de Website kan op elk moment verouderd zijn en wij zijn niet verplicht om dergelijk materiaal te actualiseren. Wij kunnen de Website op elk moment met of zonder kennisgeving wijzigen. Wij kunnen de toegang tot de Website (geheel of gedeeltelijk) opschorten of deze voor onbepaalde tijd sluiten.

Informatie over jou en je bezoeken aan de Website

Op alle informatie die we op deze Website verzamelen is ons Privacybeleid van toepassing. Door je gebruik van de Website geef je toestemming voor alle acties die door ons worden ondernomen met betrekking tot jouw informatie volgens het Privacybeleid. Je verklaart en garandeert dat alle gegevens die je hebt verstrekt, juist zijn.

Linken naar de Website

Je mag linken naar onze startpagina (franchisor.IKEA.com), op voorwaarde dat je dit op een eerlijke en wettelijke toegestane manier doet en onze reputatie niet schaadt of ervan profiteert, maar je mag geen link plaatsen op een wijze die verbondenheid met of goedkeuring of steun van onze kant suggereert waar deze niet bestaat.

Je mag geen link tot stand brengen vanaf een Website die niet jouw eigendom is. De Website mag niet op een andere Website in een frame worden geplaatst, en je mag ook geen link naar een ander gedeelte van de Website dan de startpagina maken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Onderneming.

Je stemt ermee in om met ons samen te werken om ervoor te zorgen dat ongeoorloofd plaatsen in een frame of linken onmiddellijk stopt. Wij behouden ons het recht voor om de toestemming tot linken zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.

Links vanaf de Website

Als de Website links naar andere websites en bronnen bevat die door derden worden verstrekt, dan worden deze links alleen voor jouw gemak gegeven. Dit geldt ook voor links in advertenties, inclusief banneradvertenties en gesponsorde links. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud van die websites of bronnen en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor deze websites of voor enig verlies of enige schade die kan ontstaan wanneer jij deze websites gebruikt. Als jij besluit websites van derden die aan deze Website zijn gelinkt, te bezoeken, doe je dit volledig op eigen risico en volgens de voorwaarden voor gebruik voor dergelijke websites.

Geografische beperkingen

De Onderneming is in Nederland gevestigd. Toegang tot de Website is voor bepaalde personen of in bepaalde landen mogelijk niet legaal. Wanneer je de Website van buiten Nederland bezoekt, doe je dat op eigen initiatief en ben je zelf verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wetgeving.

Afwijzing van aansprakelijkheid

Je begrijpt dat we niet garanderen, en niet kunnen garanderen, dat bestanden die als download beschikbaar zijn op het internet of de Website geen virussen of andere destructieve code bevatten. Jij bent verantwoordelijk voor het toepassen van passende procedures en controlepunten om aan jouw specifieke behoeften voor antivirusbescherming en nauwkeurigheid van gegevensinvoer en -uitvoer te voldoen, en voor het onderhouden van middelen buiten onze Website om eventueel verloren gegane gegevens te herstellen. Wij zullen niet aansprakelijk zijn voor verlies of schade door een gedistribueerde denial-of-service-aanval, door virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat jouw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander eigendomsmateriaal kan infecteren als gevolg van jouw gebruik van de Website of alle services of items die zijn verkregen via de Website of het downloaden van materiaal dat erop is gepubliceerd of op een website die hieraan is gekoppeld. Je gebruikt de Website, de inhoud ervan en alle diensten of items verkregen via de Website op eigen risico. De Website, de inhoud ervan en alle diensten of items die via de Website worden verkregen, worden aangeboden op basis van de huidige situatie en beschikbaarheid, zonder enige garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet. Noch de Onderneming, noch enige andere aan de Onderneming verbonden persoon, verleent enige garantie of verklaring met betrekking tot de volledigheid, veiligheid, betrouwbaarheid, kwaliteit, nauwkeurigheid of beschikbaarheid van de Website. Zonder het voorgaande te beperken, garandeert noch de Onderneming, noch enige andere aan de Onderneming verbonden persoon, dat de Website, zijn inhoud of via de Website verkregen diensten of items accuraat, betrouwbaar, foutloos of ononderbroken zullen zijn, dat defecten zullen worden gecorrigeerd, dat onze Website of de server die deze beschikbaar stelt, vrij is van virussen of andere schadelijke componenten, of dat de Website of enige diensten of items verkregen via de Website anderszins aan jouw behoeften of verwachtingen zullen voldoen.

De Onderneming verwerpt hierbij alle garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, wettelijk of anderszins, inclusief, echter niet uitsluitend, garanties van verkoopbaarheid, niet-inbreuk en geschiktheid voor een bepaald doel. Het voorgaande heeft geen invloed op garanties die niet kunnen worden uitgesloten of die beperkt zijn volgens het toepasselijk recht.

Beperking van aansprakelijkheid

In geen enkel geval zullen de Onderneming, haar gelieerde ondernemingen of hun licentiegevers, dienstverleners, werknemers, agenten, functionarissen of directeuren aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, onder enige juridische theorie, ontstaan door of in verband met jouw gebruik, of onvermogen tot gebruik van de Website, alle websites die eraan gekoppeld zijn, alle inhoud op de Website of andere websites of enige diensten of items verkregen via de Website of dergelijke andere websites, inclusief directe, indirecte, bijzondere, incidentele, gevolg- of punitieve schade, inclusief, echter niet uitsluitend, persoonlijk letsel, pijn en lijden, emotioneel leed, verlies van inkomsten, winstderving, verlies van zakelijke inkomsten of verwachte besparingen, verlies van gebruik, verlies van goodwill, verlies van gegevens, of veroorzaakt door onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) contractbreuk of anderszins, zelfs indien voorzienbaar.

Het voorgaande heeft geen invloed op enige aansprakelijkheid die volgens de toepasselijke wetgeving niet kan worden uitgesloten of beperkt.

Vrijwaring

Je stemt ermee in de Onderneming, zijn gelieerde ondernemingen en licentiegevers en hun respectieve functionarissen, directeuren, werknemers, aannemers, agenten, licentiegevers en leveranciers te verdedigen, schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle vorderingen, aansprakelijkheden, schadevergoedingen, vonnissen, beloningen, verliezen, kosten, onkosten of vergoedingen (inclusief redelijke kosten voor juridische bijstand) die voortvloeien uit jouw schending van deze Gebruiksvoorwaarden of jouw gebruik van de Website, inclusief, echter niet uitsluitend, elk gebruik van de inhoud, diensten en producten van de Website anders dan zoals uitdrukkelijk is toegestaan in deze Gebruiksvoorwaarden of jouw gebruik van enige informatie die via de Website is verkregen.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze Gebruiksvoorwaarden en alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit, of verband houden met, hun onderwerp of hun formatie (in elk geval, inclusief niet-contractuele geschillen of vorderingen) zullen worden beoordeeld en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland, zonder rekening te houden met de keuze of tegenstrijdig met bepaling of regel.

Alle rechtszaken, acties of procedures die voortvloeien uit of verband houden met deze Gebruiksvoorwaarden of de Website, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbanken van Nederland, hoewel we het recht behouden om alle juridische stappen te nemen wegens schending van deze Gebruiksvoorwaarden in het land waar jij woont of in een ander relevant land. Je stemt toe om afstand te doen van alle bezwaren tegen de uitoefening van jurisdictie over jou door dergelijke rechtbanken en de zetel van dergelijke rechtbanken.

Ontheffing en scheidbaarheid

Geen verklaring van afstand van deze Gebruiksvoorwaarden door de Onderneming zal worden beschouwd als een verdere of voortdurende verklaring van afstand van deze voorwaarde of een andere voorwaarde, en enig falen van de Onderneming om een recht of bepaling onder deze Gebruiksvoorwaarden te doen gelden, betekent niet dat deze afstand van een dergelijk recht of bepaling doet.

Als een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechtbank om welke reden dan ook als ongeldig, illegaal of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, dan wordt deze bepaling geschrapt of beperkt tot de minimale omvang, zodat de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverminderd van kracht en geldig blijven.

Volledige overeenkomst

De gebruiksvoorwaarden en ons Privacybeleid vormen de enige en volledige overeenkomst tussen jou en Inter IKEA Systems B.V. met betrekking tot de Website en vervangen alle eerdere en gelijktijdige afspraken, overeenkomsten, verklaringen en garanties, zowel schriftelijk als mondeling, met betrekking tot de Website.

Jouw opmerkingen en zorgen

Deze Website wordt geëxploiteerd door Inter IKEA Systems B.V., Olof Palmestraat 1, 2616 LN Delft, Nederland.
Alle andere feedback, opmerkingen, aanvragen van technische ondersteuning en andere correspondentie over de Website moeten worden gericht aan: contact.franchisor@inter.ikea.com

Bedankt voor je bezoek aan de Website.