Skip to main content
Még nem mentettél el egy pozíciót sem.

Felhasználási feltételek

A felhasználási feltételek elfogadása

Üdvözöljük az Inter IKEA Systems B.V. (a továbbiakban: „Vállalat”, valamint a „mi” névmás és ragozott formái) weboldalán! Az alábbi felhasználási feltételek (a bennük hivatkozott összes további dokumentummal egyetemben) vonatkoznak arra, amikor Ön a franchisor.ikea. com (a továbbiakban: „Weboldal”) oldalt használja, beleértve a Weboldalon vagy az azon keresztül kínált minden tartalom, funkció és szolgáltatás igénybevételét is.

Kérjük, olvassa el figyelmesen a felhasználási feltételeket, mielőtt használni kezdené a Weboldalt.

A Weboldal használatával tudomásul veszi, hogy az itt hivatkozott felhasználási feltételek Önre nézve kötelező érvényűek, és elfogadja a betartásukat. Amennyiben nem kívánja elfogadni a felhasználási feltételeket, illetve az adatvédelmi szabályzatot, úgy el kell hagynia a Weboldalt.

A felhasználási feltételek módosítása

Belátásunk szerint időről időre felülvizsgálhatjuk és módosíthatjuk a felhasználási feltételeket. Ezért azt javasoljuk, időnként ellenőrizze ezt az oldalt, hogy minden általunk eszközölt módosításról értesüljön. A Weboldal használatának a módosított felhasználási feltételek közzétételén túli folytatása azt jelenti, hogy Ön tudomásul vette és elfogadta a módosításokat.

A Weboldalhoz való hozzáférés és a fiókbiztonság

Fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint és előzetes tájékoztatás nélkül töröljük vagy módosítsuk a Weboldalt, valamint az ott közzétett szolgáltatásokat és anyagokat. Nem vállalunk felelősséget azért, ha (bármely oknál fogva) a teljes Weboldal vagy annak egy része – időponttól vagy időtartamtól függetlenül – elérhetetlenné válik. Előfordulhat, hogy egy-egy alkalommal (teljes egészében vagy részben) korlátozzuk felhasználóink hozzáférését a Weboldalhoz, beleértve a regisztrált felhasználókat is.

A Weboldal eléréséhez szükséges összes intézkedésről az Ön saját felelőssége gondoskodni.

Ön felel annak biztosításáért is, hogy minden olyan személy, aki az Ön internetkapcsolatát használva látogat el a Weboldalra, tisztában legyen a felhasználási feltételekkel, és be is tartsa azokat.

Szellemi tulajdonhoz fűződő jogok

A Weboldal és annak teljes tartalma, minden pontja és funkciója (beleértve többek között minden információt, szoftvert, szöveget, feltüntetést, képet, video- és audiofelvételt, valamint dizájnelemet, azok választékát és elrendezését): (1) a Vállalatnak, a licenctulajdonosainak, az Inter IKEA Csoportnak vagy az ilyen jellegű anyagok egyéb szolgáltatóinak a tulajdonát képezi; valamint (2) a holland, illetve a nemzetközi szerzői jog, a védjegyekre, szabadalmakra, kereskedelmi titkokra és egyéb szellemi tulajdonra vagy tulajdonosi jogra vonatkozó jogszabályok védelmét élvezi.

A Weboldal kizárólag magáncélra, azaz nem kereskedelmi felhasználás céljából használható. Tilos a Weboldalon található bármely anyag lemásolása, módosítása, azokból származékos művek létrehozása, közzététele, nyilvános előadása, újrakiadása, letöltése, tárolása vagy továbbítása, kivéve az alábbi eseteket:

 • ilyen anyagokról készített másolat ideiglenes tárolása az Ön számítógépe közvetlen elérésű memóriájában, RAM-jában;
 • a webböngészője által a megjelenítés javítása céljából automatikusan gyorsítótárazott fájlok tárolása; és/vagy
 • a Weboldal lapjainak észszerű számban történő kinyomtatása engedélyezett célú felhasználásra.

Tilos:

 • a Weboldal bármely anyagáról készített másolat módosítása;
 • az illusztrációk, fényképek, video- és audioszekvenciák, illetve grafikai elemek kísérő szövegtől független felhasználása;
 • a szerzői jogokról, védjegyekről vagy egyéb tulajdonjogokról szóló felhívások törlése vagy módosítása a Weboldalról mentett anyagok másolatából.

Tilos a weboldal bármely részének kereskedelmi célokból történő sokszorosítása, áruba bocsátása vagy kihasználása, a Weboldalhoz való ilyen célú hozzáférés, illetve annak vagy a rajta keresztül elérhető szolgáltatásoknak és anyagoknak az ilyen célokra való felhasználása.

Ha Ön mégis kinyomtatja, lemásolja, módosítja, letölti vagy a felhasználási feltételeket megsértve egyéb módokon felhasználja a Weboldal bármely részét, a Weboldal használatához való joga azonnal megszűnik, és az anyagokról készített összes másolatot köteles lesz visszaszolgáltatni vagy megsemmisíteni. A Weboldalhoz vagy annak bármely tartalmához kapcsolódóan Önt semmilyen átvitt jog, cím vagy érdek nem illeti meg, és a Vállalat tart fenn minden olyan jogot, amely nincs kifejezetten megadva az Ön részére. A Weboldal jelen felhasználási feltételekben kifejezetten nem engedélyezett felhasználási módjai a felhasználási feltételek megsértésének minősülnek, és szerzői jogokat, védjegyjogokat, valamint egyéb jogszabályokat sérthetnek.

Vállalati védjegyek

A Vállalat neve, az „IKEA” megnevezés és minden kapcsolódó név, logó, termék- és szolgáltatásnév, dizájnelem és mottó az Inter IKEA Systems B.V védjegye. Ezen ismertetőjegyeket tilos az Inter IKEA Systems B.V. előzetes írásos engedélye nélkül felhasználni. Minden egyéb név, márka és ismertetőjegy csak azonosítási célokat szolgál, és a saját tulajdonosaik védjegyét képezi.

Tiltott felhasználási módok

A Weboldal használata csak törvényes célokra és a jelen felhasználási feltételeknek megfelelően megengedett. A Weboldalt tilos az alábbiakban meghatározott módokon és célokra felhasználni:

 • a vonatkozó helyi és nemzetközi jogszabályokat vagy előírásokat sértő valamennyi módon;
 • reklám- és promóciós anyagok továbbítása vagy azok elküldésének elősegítése céljára, beleértve a „levélszemét”, „lánclevél” és „spam” minden formáját, illetve minden hasonló, félrevezető felhívást;
 • a Vállalat vagy a Vállalat valamely alkalmazottjának, egy másik felhasználónak, illetve személynek vagy entitásnak a megszemélyesítése vagy megszemélyesítésére tett kísérlet céljából (beleértve többek között a fentiek bármelyikéhez tartozó e-mail-címek vagy képernyőnevek felhasználását);
 • egyéb olyan magatartási formákat tanúsítani, amelyek korlátozzák vagy megakadályozzák a Weboldal mások általi használatát vagy abban lelt örömét, illetve amelyek az általunk meghatározott formákban károsak a Vállalatra (annak partnereit is beleértve) vagy a Weboldal felhasználóira nézve, illetve felelősséget rónak rájuk.

A Weboldal felhasználóinak nem megengedett továbbá, hogy:

 • oly módon használják a Weboldalt, amivel azt elérhetetlenné teszik, túlterhelik, károsítják vagy gyengítik, illetve zavarják a Weboldal más felek általi használatát, beleértve a Weboldalon történő valós idejű tevékenységek végzésére való képességüket is;
 • robot, pók vagy egyéb automatikus eszköz, folyamat vagy módszer segítségével bármilyen okból hozzáférjenek a Weboldalhoz, beleértve az ott található anyagok megfigyelését vagy lemásolását is;
 • bármilyen manuális eljárás segítségével megfigyeljék vagy lemásolják a Weboldalon elérhető bármely anyagot, illetve hogy egyéb, nem engedélyezett célokra használják azokat az előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül;
 • a Weboldal megfelelő működését zavaró eszközöket, szoftvereket vagy gyakorlatokat használjanak;
 • vírusokkal, trójai falovakkal, férgekkel, logikai bombákkal vagy egyéb rosszindulatú, technológiai szempontból kártékony anyagokkal fertőzzék meg az oldalt;
 • engedély nélküli hozzáférést kíséreljenek meg, manipulálják, károsítsák vagy zavarják a Weboldal bármely részét, a Weboldalt tároló szervert vagy a Weboldalhoz csatlakozó bármely szervert, számítógépet vagy adatbázist;
 • szolgáltatásbénító támadással vagy elosztott szolgáltatásbénító támadással bombázzák a Weboldalt;
 • egyéb módokon megkíséreljék megzavarni a Weboldal megfelelő működését.

Ellenőrzés és végrehajtás; Hozzáférés megszüntetése

Jogunkban áll:

 • megfelelő jogi lépéseket tenni – többek között a bűnüldöző szervek segítségét kérni – a Weboldal bármilyen törvénytelen vagy engedély nélküli használata esetén;
 • az Ön teljes Weboldalhoz vagy annak egy részéhez való hozzáférését bármilyen okból – beleértve többek között a felhasználási feltételek megsértését – vagy akár ok nélkül megszüntetni.

A fentiek sérelme nélkül jogunkban áll mindenben együttműködni bármely bűnüldöző szervvel, vagy eleget tenni minden olyan bírósági végzésnek, amely felkér vagy felszólít bennünket, hogy fedjük fel a Weboldalon vagy azon keresztül tartalmakat közzétevő egyén személyazonosságát. Elfogadja, hogy lemond minden olyan követelésről és kármentesíti a Vállalatot minden olyan követelésért, amely a Vállalat ellenőrzési és végrehajtási tevékenységei közben vagy azok eredményeként a Vállalat által tett lépésekből fakad.

A közzétett információk megbízhatósága

A Weboldalon vagy azon keresztül rendelkezésre bocsátott információkat kizárólag általános tájékoztatási célokból tesszük elérhetővé. Nem garantáljuk az információk pontosságát, hiánytalanságát vagy hasznosságát. Ha Ön megbízik ezekben az információkban, azt szigorúan a saját felelősségére teszi.

A Weboldal módosításai

Előfordulhat, hogy időközönként frissítjük a Weboldalt, azonban ez nem garantálja, hogy a tartalom feltétlenül hiánytalan vagy naprakész lesz. A Weboldalon bármikor, bármilyen anyaggal előfordulhat, hogy nem naprakész állapotban szerepel, nem vagyunk az ilyen anyagok frissítésére kötelezhetőek. A Weboldalt bármikor módosíthatjuk, előzetes értesítéssel vagy anélkül. Felfüggeszthetjük a Weboldalhoz (annak teljes egészéhez vagy egy részéhez) való hozzáférést, vagy akár le is zárhatjuk azt határozatlan időre.

Az Önről és a Weboldalon tett látogatásairól gyűjtött információk

A Weboldalon gyűjtött minden információra az adatvédelmi szabályzatunk vonatkozik. A Weboldal használatával Ön hozzájárul az adataival kapcsolatban az adatvédelmi szabályzatnak megfelelően végzett minden lépésünkhöz. Kijelenti és szavatolja, hogy az Ön által megadott adatok pontosak.

A Weboldalra mutató hivatkozások

Elhelyezhet a honlapunkra (franchisor.IKEA.com) mutató hivatkozást, ha azt jogszerű és törvényes úton, valamint oly módon teszi, amely nem ront a hírnevünkön és nem él vele vissza, úgy viszont tilos ilyen linket elhelyezni, hogy az partneri viszonyra, beleegyezésre vagy jóváhagyásra utaljon olyan esetben, ahol ilyesmiről szó sincs.

Tilos olyan weboldalon linket elhelyeznie, amely nem az Ön saját tulajdonában van. A Weboldal nem szerepelhet keretben foglalva más weboldalakon, és a Vállalat kifejezett írásos hozzájárulása nélkül nem hozható létre olyan link sem, amely a Weboldal kezdőlapján kívül annak valamely más részére mutat.

Ön beleegyezik, hogy minden engedély nélküli keretbe foglalás vagy linkelhelyezés esetén együttműködik az illetéktelen tevékenység azonnali beszüntetése érdekében. Fenntartjuk a jogot, hogy értesítés nélkül visszavonjuk a linkelhelyezésre adott engedélyt.

A Weboldalon található hivatkozások

Ha a Weboldal más weboldalakra és harmadik felek által rendelkezésre bocsátott forrásokra mutató linkeket tartalmaz, azok kizárólag a látogató kényelmét szolgálják. Az ilyen linkek közé tartoznak a reklámokban elhelyezett hivatkozások is, beleértve a szalagreklámokat és a szponzorált linkeket. Az ilyen weboldalak vagy források tartalmát nem tudjuk az ellenőrzésünk alatt tartani, ezért nem vállalunk felelősséget sem értük, sem a használatukból fakadó veszteségekért vagy károkért. Amennyiben Ön úgy dönt, hogy ellátogat a Weboldalról elérhető, harmadik felek által üzemeltetett weboldalak valamelyikére, azt teljes mértékben a saját felelősségére teszi, és minden esetben az adott weboldal saját felhasználási feltételei vonatkoznak rá.

Földrajzi megszorítások

A Vállalat székhelye Hollandiában található. Előfordulhat, hogy a Weboldal látogatása bizonyos személyek által vagy bizonyos országokban nem jogszerű. Ha Hollandián kívüli helyszínről látogatja a Weboldalt, azt a saját kezdeményezésére és a helyi jogszabályoknak megfelelően kell tennie.

Felelősséget kizáró nyilatkozat

Ön tudomásul veszi, hogy nem tudjuk és nem is garantáljuk vagy szavatoljuk, hogy az internetről vagy a Weboldalról letölthető fájlok vírusoktól vagy egyéb kártékony kódoktól mentesek. A saját felelőssége, hogy a vírusellenes védelem egyéni követelményeinek teljesítése, valamint a be- és kimenő adatok pontosságának biztosítása érdekében gondoskodjon a megfelelő eljárásokról és ellenőrzőpontokról, valamint hogy gondoskodjon egy olyan külső, a Weboldaltól független eszközről, amely képes az elvesztett adatok visszaállítására. Nem vállalunk felelősséget azokért a veszteségekért vagy károkért, amelyeket olyan elosztott szolgáltatásbénító támadás, vírus vagy egyéb technológiai szempontból kártékony anyag okoz, amely a Weboldal vagy a rajta keresztül elérhető szolgáltatások vagy termékek használatából, illetve az ott vagy az onnan elérhető weboldalakon közzétett anyagok letöltéséből eredően esetleg megfertőzheti a számítógépes berendezéseit, számítógépes programjait, adatait vagy bármilyen egyéb, saját tulajdonban lévő anyagait. A Weboldal, annak tartalma és a Weboldalon keresztül hozzáférhető minden szolgáltatás vagy termék használata saját kockázatra történik. A Weboldalt, annak tartalmát és a Weboldalon keresztül hozzáférhető minden szolgáltatást vagy terméket a „jelenlegi formájában” és a „jelenlegi elérhetőségi állapotában” biztosítunk mindenféle garancia nélkül, legyen az kifejezett vagy hallgatólagos. A Weboldal hiánytalanságát, biztonságosságát, megbízhatóságát, minőségét, pontosságát vagy elérhetőségét illetően sem a Vállalat, sem a hozzá tartozó egyének nem vállalnak semmilyen garanciát vagy biztosítékot. A fentiek sérelme nélkül sem a Vállalat, sem a hozzá tartozó egyének nem vállalnak semmilyen garanciát vagy biztosítékot arra vonatkozóan, hogy a Weboldal, annak tartalma és a Weboldalon keresztül hozzáférhető minden szolgáltatás vagy termék pontos, megbízható, hibátlan vagy zavartalan, hogy a hibák kijavításra kerülnek, hogy a Weboldal vagy az azt tároló szerver vírusoktól vagy egyéb kártékony tényezőktől mentes, vagy hogy a Weboldal, annak tartalma és a Weboldalon keresztül hozzáférhető minden szolgáltatás vagy termék egyébiránt kielégíti a felhasználó igényeit vagy elvárásait.

A Vállalat ezennel kizár mindennemű – kifejezett vagy hallgatólagos, törvényi vagy más kötelezettség értelmében kirótt – felelősséget, beleértve többek között a piacképességre, sértetlenségre és valamely meghatározott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A fentiek nem vonatkoznak azokra a garanciákra, amelyeket a vonatkozó jogszabályok értelmében nem lehet kizárni vagy korlátozni.

A felelősség korlátozása

A Vállalat, a leányvállalatok vagy a licenctulajdonosok, szolgáltatók, alkalmazottak, képviselők, tisztviselők vagy igazgatók semmilyen esetben és jogelmélet értelmében nem vállalnak felelősséget a Weboldal, a rajta keresztül elérhető egyéb weboldalak, a Weboldal vagy a hozzá hasonló weboldalak valamennyi tartalma, illetve a Weboldalon vagy a hozzá hasonló weboldalakon keresztül elérhető szolgáltatások vagy termékek használatából vagy az arra való képtelenségből fakadó semmilyen kárért, beleértve minden közvetlen, közvetett, speciális, véletlen, következményes vagy megtorló jellegű kárt, ideértve többek között a személyi sérüléseket, fájdalmat és szenvedést, érzelmi válságot, bevételvesztést, nyereségkiesést, üzletvesztést vagy kilátásba helyezett megtakarítástól való elesést, használatvesztést, a jó üzleti hírnév csorbítását, adatvesztést, függetlenül attól, hogy az magánjogi vétkes cselekmény miatt (beleértve a gondatlanságot is), szerződésszegés okán vagy egyéb módon merül fel, még ha előre látható is.

A fentiek nem vonatkoznak azokra a felelősségekre, amelyeket a vonatkozó jogszabályok értelmében nem lehet kizárni vagy korlátozni.

Kártérítés

Ön hozzájárul, hogy megvédi, kártalanítja és kármentesíti a Vállalatot, a leányvállalatait és licenctulajdonosait, valamint azok tisztségviselőit, igazgatóit, alkalmazottait, alvállalkozóit, képviselőit, licenctulajdonosait és beszállítóit minden olyan követelésért, felelősségért, kárért, bírósági végzésért, ítéletért, veszteségért, költségért, kiadásért vagy díjért (észszerű keretek között beleértve az ügyvédi díjakat is), amelyek a jelen felhasználási feltételek megsértéséből vagy a Weboldal használatából erednek, beleértve többek között a Weboldal olyan tartalmainak, szolgáltatásainak és termékeinek a használatát, amelyek a felhasználási feltételekben nincsenek kifejezetten engedélyezve, illetve a Weboldalon elérhető bármilyen információ felhasználását.

Irányadó jog és illetékes bíróság

A jelen felhasználási feltételeket, valamint a belőlük eredő vagy velük, a tárgyukkal vagy formájukkal kapcsolatos jogvitákat vagy követeléseket (beleértve minden esetben a szerződésen kívüli jogvitákat vagy követeléseket is) Hollandia nemzeti törvényei értelmében kell szabályozni és értelmezni, tekintet nélkül az esetleges kollíziós rendelkezésekre vagy szabályokra.

A jelen felhasználási feltételekkel vagy a Weboldallal kapcsolatos vagy azokból eredő bármilyen pert, jogi keresetet vagy eljárást kizárólag a Hollandiában található bíróságokon kell rendezni, habár fenntartjuk a jogot, hogy a felhasználási feltételek megsértése esetén akár az Ön lakhelyéül szolgáló vagy egyéb érintett országban is pert, jogi keresetet vagy eljárást indíthassunk Ön ellen. Ön elfogadja, hogy lemond a fent megjelölt bíróságok általi joghatóságnak az Ön ügyében való gyakorlása, valamint a szóban forgó bíróságok illetékessége elleni tiltakozásról.

Lemondás és elválaszthatóság

A felhasználási feltételekben foglalt egyetlen rendelkezésről vagy jogról való lemondása sem értelmezhető úgy, mint az adott rendelkezés vagy jog folyamatos feladása, illetve a feltételekben foglalt más rendelkezés vagy jog következésképpeni feladása, valamint amennyiben a Vállalat elmulasztja a jelen felhasználási feltételekből származó bármely rendelkezés vagy itt biztosított jog gyakorlását, az nem tekinthető az adott rendelkezésről vagy jogról való lemondásnak.

Ha valamely oknál fogva a jelen felhasználási feltételek bármely rendelkezését érvénytelennek, törvénybe ütközőnek vagy érvényesíthetetlennek minősíti egy illetékes joghatósággal rendelkező bíróság, akkor a szóban forgó rendelkezés alkalmazását meg kell szüntetni, vagy csupán a megengedett mértékig szabad érvényesíteni oly módon, hogy a felhasználási feltételek többi rendelkezése korlátozás nélkül továbbra is hatályban és érvényben maradhasson.

Teljes megállapodás

A felhasználási feltételek és az adatvédelmi szabályzatunk együttesen képezik a kizárólagos és teljes megállapodást Ön és az Inter IKEA Systems B.V. között, tekintettel a Weboldal használatára, egyúttal pedig hatályon kívül helyeznek a Weboldalra vonatkozó minden korábbi és ezzel egyidejű egyezséget, megállapodást, képviseletet és jótállást, legyen az írásbeli vagy szóbeli.

Észrevételek és aggályok

Ezt a weboldalt az Inter IKEA Systems B.V., Olof Palmestraat 1, 2616 LN Delft, Hollandia működteti.
A Weboldalra vonatkozó minden további visszajelzés, észrevétel, technikai támogatásra való igény és egyéb közlés kapcsán írjon a következő címre: contact.franchisor@inter.ikea.com

Köszönjük, hogy ellátogatott a Weboldalunkra!