Skip to main content
Még nem mentettél el egy pozíciót sem.

Pénzügy, Jog és Ingatlan

业务单元工程设施管理专员(电气方向)

Jelenetkezés az állásra
Wuxi, China Ingatlan és létesítménygazdálkodás Teljes munkaidő
Terület felfedezése

Munkakör leírás

Állás azonosítója: 19857CN

Publikálás dátuma: 16/04/2024

你是谁

• 预算管理:掌握有关计划、安排和管理特定领域成本和支出的常识。
• 业务风险管理:具备评估和缓解商业环境风险的常识。
• 工程设施管理范围和工作方式:充分了解英格卡的工程设施管理服务范围包括哪些服务,了解工程设施管理的交付模式,以及工程设施管理在英格卡业务中的地位。
• 工程设施管理业务流程:了解单位层面的主要
工程设施管理业务流程(例如紧急、计划和被
动维护的工单管理,以及合同和供应商管理)。
• 工程设施管理的软硬服务:深入了解“硬”工程设施管理服务(例如技术维护、IT相关设备和服务、宜家食品设备和服务、商业设备和服务等)和“软”工程设施管理服务(例如清洁服务、虫害防治、除雪、景观美化、废物处理),以及相关的地方立法和行业标准。
• 工程设施管理的可持续性:充分理解可持续发展与工程设施管理(能源消耗、水消耗、排放、废物处理、化学产品、《宜家家居产品采购方式》(IWAY)、采购)之间的相互作用。
• 可持续运营转型:深入了解如何将现有宜家业务转变为对气候有利的业务,并为循环社会做出贡献。
• 非常了解宜家的企业形象、核心价值观和为大众创造更美好日常生活的愿景,确保进行正确表述。

你的工作职责

跨整个生命周期积极管理每处所负责物业的工程设施管理服务,包括安全、合规、维护和改进,以确保为企业、员工、顾客和其他利益相关者提供安全的正常运营环境。
• 与业务单元的工程设施管理经理合作,协调与内部工作和外部工程设施管理供应商工作相关的运营任务。
• 与外部工程设施管理服务提供商合作,向业务单元工程设施管理经理跟踪汇报服务质量。
• 协调并执行与工程设施管理相关的内部检查和审核,并参与工程设施管理方面的内外部审核与认证。
• 通过检查工程设施管理服务,包括管理工程设施管理工具(例如CAFM)、IWAY维护和抽查,确保工程设施管理卓越性。
• 协调编制与工程设施管理工作相关的报告。
• 在现场访问期间协助服务提供商,支持新的和/或潜在的工程设施管理服务提供商的投标过程。
• 为目标的设定、工程设施管理预算活动和单位年度业务规划出谋划策。
• 助力以精益、简单和具成本意识的方式控制成本,鼓励员工在工程设施管理领域探索更有效的工作方式。
• 跟进许可证、执照、证书和报告措施,以求符合地方和国际法规以及英格卡工程设施管理部的相关章程和要求。
• 就工程设施管理相关服务和物业相关资产与第三方合作,确保符合地方法规和政府规定。
• 针对与工程设施管理交付模式相关的日常运营和项目,提供学科知识专长和技术支持。
• 参与由工程设施管理和其他职能部门推动的工程设施管理相关服务项目,例如大型建筑项目、资产管理活动或本地重建,以及管理竣工文件。

我们团队的使命

作为地产业各方面的专家,我们要以敬业、开明、好奇的态度,负责英格卡集团的地产业务,成为值得信赖、受人赞赏和欢迎的商业合作伙伴。我们要寻找新的并维护现有的设施场所,满足大众的需求。我们要根据专业知识和对英格卡地产投资组合的了解,提供战略性的洞察。我们带头交付安全、合规、可持续和创新的物业设施解决方案,以民主设计和全生命周期成本为首要考虑。我们要积极维护并确保物业设施保持良好状况,满足业务需求。Jelenetkezés az állásra