Skip to main content
Még nem mentettél el egy pozíciót sem.

Pénzügy, Jog és Ingatlan

Unit Facility Management Manager

Jelenetkezés az állásra
Wuhan, China Ingatlan és létesítménygazdálkodás Teljes munkaidő
Terület felfedezése

Munkakör leírás

Állás azonosítója: 19761CN

Publikálás dátuma: 14/05/2024

你需要拥有什么

预算管理:充分熟悉计划、安排和管理企业或组织成本和支出的方法。
• 业务风险管理:具备评估和缓解商业环境风险的丰富知识。
• 供应商管理:具备关于外部服务提供商框架及协调外部供应商的丰富知识。
• 项目管理:具备关于启动、计划、执行、控制和关闭项目的一般性知识。
• 工程设施管理的可持续性:充分理解可持续发展与工程设施管理(能源消耗、水消耗、排放、废物处理、化学产品、《宜家家居产品采购方式》(IWAY)、采购)之间的相互作用。
• 工程设施管理范围和工作方式:了解英格卡的工程设施管理服务范围包括哪些服务,了解工程设施管理的交付模式,以及工程设施管理在英格卡业务中的地位。
• 工程设施管理业务流程:充分了解单位层面的主要工程设施管理业务流程(例如紧急、计划和被动维护的工单管理 + 合同和供应商管理)。
• 建筑物和设备的技术知识:对零售建筑物和相关设备的技术层面有深入的了解,同时了解工程设施资产管理(维护和维修历史、再投资计划)。
• 工程设施管理硬(技术)服务:掌握有关成功交付、组织和跟进“硬”工程设施管理服务(技术维护、宜家食品设备)的常识。
• 工程设施管理软服务:掌握有关成功交付、组织和跟进“软”工程设施管理服务(清洁、虫害控制、除雪、废物处理等)的常识。
• 与工程设施管理相关的IT工具:熟悉工程设施管理中所有相关的IT工具。
• 充分理解宜家的企业形象、核心价值观以及为大众创造更美好日常生活的愿景。

你的工作职责

• 通过业务单元工程设施管理团队,领导和管理单元内英格卡工程设施管理工作的执行。
• 负责确保每个物业设施在其整个生命周期内得到妥善管理,包括安全、合规、维护和改进,以确保为企业、员工、顾客和其他利益相关者提供安全的正常运营环境。
• 实施相关的物业管理创新、数字和技术解决方案,以满足企业和大众的需求。
• 负责以可持续的方式优化每处物业的效率。
• 确保员工、服务提供商和外部合作伙伴及时了解工程设施管理框架、指南和计划。
• 负责业务单元内工程设施管理方面的所有长期规划、预算估算、执行、跟进、预测和报告等活动。
• 依据对供应商合同的内部治理结构,在单位层面实施和评估供应商合同,以提高效率/降低成本/改进设备和质量。
• 负责管理和协调单位层面的外部供应商。
• 管理与单位内企业主的关系,通过收集要求、设定年度目标和定期跟进,确保业务需求的实现。
• 负责培养团队能力、提升绩效,确保单位妥善制定继任计划。
• 创建一个可塑造强大宜家文化,并支持员工和顾客多样性的环境。

关于这个职能

作为地产业各方面的专家,我们要以敬业、开明、好奇的态度,负责英格卡集团的地产业务,成为值得信赖、受人赞赏和欢迎的商业合作伙伴。我们要寻找新的并维护现有的设施场所,满足大众的需求。我们要根据专业知识和对英格卡地产投资组合的了解,提供战略性的洞察。我们带头交付安全、合规、可持续和创新的物业设施解决方案,以民主设计和全生命周期成本为首要考虑。我们要积极维护并确保物业设施保持良好状况,满足业务需求。Jelenetkezés az állásra